sábado, 7 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Devorah Levy

“Per a convertir-me en un ESCRIPTORA vaig haver d'aprendre a INTERROMPRE, a parlar alt, a parlar una mica més alt, i després MÉS FORT, i després simplement parlar amb la meva pròpia veu que NO ÉS FORTA EN ABSOLUT”Deborah Levy “Para convertirme en un ESCRITORA tuve que aprender a INTERRUMPIR, a hablar alto, a hablar un poco más alto, y luego MÁS FUERTE, y luego simplemente hablar con mi propia voz que NO ES FUERTE EN ABSOLUTO “Deborah Levy “To become a WRITER I had to learn to INTERRUPT, to speak up, to speak a little louder, and then LOUDER, and then to just speak in my own voice which is NOT LOUD AT ALL.” Deborah Levy Deborah Levy (Johannesburgo, 1959) es novelista, dramaturga i poeta. Deborah Levy (Johannesburgo 1959) novelista, dramaturga y poeta Deborah Levy (born 6 August 1959) is a British novelist, playwright and poet.

jueves, 5 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Rosa Sensat

“La llibertat és una conquesta a que l'home li arriba per mitjà de l'educació i la cultura.” Rosa Sensat “La libertad es una conquista a que al hombre le llega por medio de la educación y la cultura”. Rosa Sensat “Freedom is a conquest that comes to man through education and culture”.
Rosa Sensat Rosa Sensat, 1873.Va ser educadora espanyola vinculada a l'educació pública a Catalunya durant les primeres dècades del segle XX   Rosa Sensat, 1873.Fue educadora española vinculada a la educación pública en Cataluña durante las primeras décadas del siglo XX   Rosa Sensat, 1873. She was a Spanish educator linked to public education in Catalonia during the first decades of the 20th century

miércoles, 4 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Adrienne Rich

“Crec que les paraules poden ajudar-nos a moure'ns o a mantenir-nos paralitzats, i que les nostres opcions de llenguatge i to verbal tenen una mica - molt - a veure amb com vivim les nostres vides”. Adrienne Rich “Creo que las palabras pueden ayudarnos a movernos o a mantenernos paralizados, y que nuestras opciones de lenguaje y tono verbal tienen algo - mucho - que ver con cómo vivimos nuestras vidas.” Adrienne Rich “I believe that words can help us move or keep us paralyzed, and that our choices of language and verbal tone have something - a great deal - to do with how we live our lifes.”Adrienne Rich   Adrienne Cecile Rich, més coneguda com Adrienne Rich, va ser una poeta, intel·lectual, crítica, feminista i activista lesbiana estatunidenca. Adrienne Cecile Rich, más conocida como Adrienne Rich, fue una poeta, intelectual, crítica, feminista y activista lesbiana estadounidense. Adrienne Cecile Rich, better known as Adrienne Rich, was an American poet, intellectual, critic, feminist and lesbian activist.  

martes, 3 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Eleanor Roosevelt

“El futur pertany als qui creuen en la bellesa dels seus somnis”
Eleanor Roosevelt. 

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” Eleanor Roosevelt. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams” Eleanor Roosevelt. Diplomàtica i activista nordamericana pels drets humans   Diplomática y activista estadounidense por los derechos humanos   American diplomat and human rights activist

lunes, 2 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Benazir Bhutto

Un poble inspirat en la democràcia, els drets humans i les oportunitats econòmiques donarà l'esquena decisivament a l'extremisme. Benazir Bhutto A people inspired by democracy, human rights and economic opportunity will turn their back decisively against extremism. Benazir Bhutto   Un pueblo inspirado en la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas dará la espalda decisivamente al extremismo. Benazir Bhutto   Benazir Bhutto Primera Ministra d'un país musulmà. Bhutto va arribar als titulars de tot el món quan va guanyar les eleccions de 1988 al Pakistan.   Benazir Bhutto Primera Ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones de 1988 en el Pakistán. Benazir Bhutto Prime Minister of a Muslim country. Bhutto made headlines worldwide when he won 1988 elections in Pakistan.

domingo, 1 de marzo de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Frida Kahlo

A vegades has d'oblidar el que sents 
i recordar el que mereixes
Frida Kahlo A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces Frida Kahlo  Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve Frida Kahlo .  Frida Kahlo, 1907
va crear una pintura absolutament personal, ingènua i profundament metafòrica al mateix temps, derivada de la seva exaltada sensibilitat i de diversos esdeveniments que van marcar la seva vida.   Frida Kahlo, 1907 creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Frida Kahlo, 1907 created an absolutely personal painting, naive and deeply metaphorical at the same time, derived from his exalted sensitivity and from various events that marked his life.

sábado, 29 de febrero de 2020

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INDPIRING Marie Curie

A la vida no hi ha res a témer, només cal entendre Marie Curie     En la vida no hay nada que temer, sólo hay que entender" Marie Curie   Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Marie Curie   Marie Curie; física, química y matemática guanyadora de dos Premis Nobel   Marie Curie; física, química y matemática ganadora de dos Premios Nobel   Marie Curie; physics, chemistry and mathematics winner of two Nobel Prizes

Entrada destacada

INSPIRADORES-INSPIRADORAS-INSPIRING Devorah Levy

“Per a convertir-me en un ESCRIPTORA vaig haver d'aprendre a INTERROMPRE, a parlar alt, a parlar una mica més alt, i després MÉS FORT, i...